CSI Fellows

Convention Year City Name
CSI-80 Mumbai Maj. Gen. A Balasubrahmanian
CSI-88 Chennai Dr. V V Kulandaiswamy
CSI-89 Bangalore Late Col. T V Natarajan
CSI-91 Delhi Prof. H. N. Mahabala
CSI-95 Hyderabad Mr. P Unnikrishnan
CSI-96 Bangalore Prof. C. R. Muthukrishnan
CSI-98 Delhi Mr. G. Ramchandran
CSI-99 Mumbai Mr. S. Mahalingam
CSI-2000 Chennai Mr. H R Mohan
CSI-2000 Chennai Prof. S V Raghavan
CSI-2003 Delhi Mr. S Ram Mohan
CSI-2009 Pune Mr. S. Srinivasan