Past Chairman

S.No. Year Name
1 1969 - 1975 Prof. S. Sampath
2 1975 - 1978 Sri. P. Sivalingam
3 1978 - 1980 Dr. S. Natarajan
4 1980 - 1982 Sri. A. Krishnamurthy
5 1982 - 1984 Dr. H.N. Mahabala
6 1984 - 1986 Sri. S.Satyanarayanan
7 1986 - 1988 Sri. P. Unnikrishnan
8 1988 - 1989 Sri. T.S. Ananthaswami Row
9 1989 - 1991 Sri. K.V. Seshasayee
10 1991 - 1993 Sri. S. Mahalingam
11 1993 - 1994 Sri. H.R. Mohan
12 1994 - 1995 Sri. S.Ramanathan
13 1995 - 1996 Sri. Hiren B.Shah
14 1996 - 1997 Ms. Latha Ramesh
15 1997 - 1999 Prof. C.R. Muthukrishnan
16 1999 - 2001 Sri. S. Ram Mohan
17 2001 - 2002 Sri. S. Srinivasan
18 2002 - 2004 Sri. N.R. Panicker
19 2004 - 2006 Prof. R. Bhavani Sankar
20 2006 - 2007 Sri. K. Adhivarahan
21 2007 - 2008 Sri. D. Swaminathan
22 2008 - 2009 Sri. K. Jayarama Krishnan
23 2009 - 2010 Sri. S. Ramasamy
24 2010 - 2011 Dr. P. Sakthivel
25 2011 - 2012 Dr. R.M. Suresh
26 2012 - 2013 Mr. A. Chandrasekaran
27 2013 - 2014 Mr. P. Kumar
28 2014 - 2015 Mr. Pramod Mooriath
29 2015 - 2016 Mr. K. Bhaskaran
30 2016 - 2017 Dr. B. Srinivasan